Festiwal Ukraina w Centrum Lublina

Subtitle

Gra miejska "Śladami dialogu, drogami do wolności"


Czas i miejsce: Zaczynamy w 
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 o 12.00.

Gra trwa maks. do 15.00 i kończy się wraz z ostatnim punktem również w Centrum Kultury.

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze miejskiej, która odbędzie się 24 listopada o 12:00. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 listopada pod adresem ankiety uczestników, którą trzeba wypełnić i przesłać: https://goo.gl/HxapKd.

Celem niniejszej Gry jest przypomnienie bądź poznanie miejsc znajdujących się w obrębie naszego miasta, które są w pewny sposób związane z Ukrainą, jej kulturą i tradycją.

Zabierzemy Cię w szybką i atrakcyjną podróż ulicami Lublina.

Gra potrwa 3 (trzy) godziny i najważniejsze w niej jest by jakościowo całym zespołem  wykonać jak największą ilość wyznaczonych  zadań, które będą punktowane w skali od 1 do 10 (gdzie 1 – najmniejsza ocena, a 10 – najwyższa).

 

Być może na koniec będziesz zmęczony – ale na pewno będziesz zadowolony.

 

Celem niniejszej Gry jest przypomnienie bądź poznanie miejsc znajdujących się w obrębie naszego miasta, które są w pewny sposób związane z Ukrainą, jej kulturą i tradycją.
Zabierzemy Cię w szybką i atrakcyjną podróż ulicami Lublina.
Gra potrwa 3 (trzy) godziny i najważniejsze w niej jest by jakościowo całym zespołem  wykonać jak największą ilość wyznaczonych  zadań, które będą punktowane w skali od 1 do 10 (gdzie 1 – najmniejsza ocena, a 10 – najwyższa).
 
Być może na koniec będziesz zmęczony – ale na pewno będziesz zadowolony J
 
 
Czas i miejsce: Zaczynamy w Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 o 12.00.
Gra trwa maks. do 15.00 i kończy się wraz z ostatnim punktem również w Centrum Kult
Celem niniejszej Gry jest przypomnienie bądź poznanie miejsc znajdujących się w obrębie naszego miasta, które są w pewny sposób związane z Ukrainą, jej kulturą i tradycją.
Zabierzemy Cię w szybką i atrakcyjną podróż ulicami Lublina.
Gra potrwa 3 (trzy) godziny i najważniejsze w niej jest by jakościowo całym zespołem  wykonać jak największą ilość wyznaczonych  zadań, które będą punktowane w skali od 1 do 10 (gdzie 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

pt. „Śladami dialogu, drogami do wolności”

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Śladami dialogu, drogami do wolności” („Gra”) w ramach festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina” (“Festiwal”) jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza,        al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, nr KRS 0000208112, REGON 060029178, NIP 7122935876, zwana dalej Organizatorem.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Lublin oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

 

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt. „Śladami dialogu, drogami do wolności” odbywa się 24 listopada 2018 roku             w Lublinie w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących miejsc, osobowości, historii Lublina związanych z Ukrainą.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

3.1. Za każde wykonane zadanie na Punkcie Kontrolnym zespół może dostać maksymalnie 10 punktów (skala od 1 do 10).

3.2. Każde wykonane zadanie musi być zarejestrowane w formie zdjęcia bądź filmiku, a następnie przesłanie w tej formie na wskazane przed rozpoczęciem Gry źródło docelowe, np. profil lub konto na Facebook lub równoważne. Za każde zdjęcie zespół może dostać dodatkowe ekstra punkty (za każde zdjęcie/filmik otrzymuje się dodatkowo 1 punkt). Zdjęcia/filmiki powinny być zamieszczone w kolejności wykonanych zadań. Na każdym zdjęciu powinien być cały zespół.

3.3. Dodatkowo, każdy Zespół może wykonać ekstra zadanie za 10 punktów. Szczegóły na temat ekstra zadania uczestnicy Gry otrzymają przed jej rozpoczęciem.

3.4. Dodatkowe 10 punktów każdy zespół może otrzymać za punktualne zakończenie Gry, tj. przybycie do ostatniego Punktu – Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 – przed 15.00.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo i MPK (dla ułatwienia, można skorzystać z serwisu do planowania podróży komunikacją miejską: jakdojade.pl).

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia dla osób uczestniczących w Grze.

8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

11. Uczestnicy mają obowiązek zakończenia Gry w pełnym składzie, w którym zaczynają Grę.

11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 4 osób.

2. Zgłoszenia dokonać można osobiście na adres mailowy: antonblazheyev91@gmail.com oraz pod linkiem:https://goo.gl/HxapKd do dnia 22.11.2018 r.

3. W dniu Gry (24.11) do godz. 11:30 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się przy budynku Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12.

4. W dniu Gry o godz. 11:45 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania itp.)

5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry przed jej startem.

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia umożliwiającym udział w Grze.

7. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry („Poprzez wypełnienie tego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do realizacji procesu przyjmowania zgłoszeń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza; dane kontaktowe: Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, tel. 81 746 93 99. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  dostępna pod linkiem http://fkdp.pl/rodo.html);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika.

8. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

 

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 15.00. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych Organizatora: stronie internetowej Festiwalu (www.ukrainawcentrumlublina.com) oraz profilu Facebook Festiwalu (www.facebook.com/UkrainawCentrumLublina).

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.